dnes je 20.10.2020

Input:

Zodpovednosť a povinnosti konateľa

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3 Zodpovednosť a povinnosti konateľa

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Povinnosti konateľa upravuje predovšetkým Obchodný zákonník, ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy. Vo vzťahu k osobe konateľa spoločnosti je dôležité obmedzenie možnosti vykonávať funkciu konateľa spoločnosti osobe, ktorá je vedená ako povinná osoba v registri poverení na vykonanie exekúcie. Takáto osoba po novele Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. októbra 2020 nemôže vykonávať funkciu konateľa spoločnosti.


Zákonná úprava povinností štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne stručná, preto môžu byť ďalej tieto povinnosti rozvedené a konkretizované v spoločenskej zmluve, stanovách spoločnosti, prípadne v zmluve o výkone funkcie.

Konatelia sú predovšetkým povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Prioritu pred záujmami spoločníkov majú záujmy spoločnosti ako celku, to znamená, že konateľ nesmie uprednostňovať záujmy len niektorých spoločníkov pred záujmami spoločnosti. Pri výkone pôsobnosti štatutárneho orgánu vstupuje konateľ do právnych vzťahov s tretími osobami. Ani v tomto prípade však konateľ nesmie uprednostňovať záujmy tretích osôb, ako ani záujmy vlastné pred záujmami spoločnosti. Konatelia spoločnosti musia zabezpečiť riadne vedenie účtovnej evidencie spoločnosti a zabezpečiť predloženie riadne a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti. Musia zabezpečiť založenie schválenej ale aj neschválenej účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra prostredníctvom daňového úradu pri podávaní daňového priznania, ktorého prílohou je aj účtovná závierka. Zároveň musia zabezpečiť odstránenie nedostatkov vytknutých daňovým úradom. Príslušný daňový úrad zabezpečí založenie schválenej aj neschválenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok vedených spoločnosťou Data Centrum, z ktorej zabezpečí Ministerstvo spravodlivosti SR jej založenie do zbierky listín. Je dôležité pripomenúť, že od 1. októbra 2020 nadobudla účinnosť novela