dnes je 20.6.2024

Input:

381/2001 Z.z., Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.10.2019

381/2001 Z.z.
ZÁKON
zo 4. septembra 2001
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
95/2002 Z.z.
1. 3. 2002
ruší čl. II, mení § 6
99/2003 Z.z.
1. 3. 2003
dopĺňa § 9
430/2003 Z.z.
1. 11. 2003
mení, 57 novelizačbých bodov
430/2003 Z.z.
1. 5. 2004
viď body 8, 9, 10, § 11 ods. 8, body 21, 22, 24, 30, § 20 ods. 3 druhá veta, § 20 ods. 4 druhá veta, body 39, 42, 45, § 25 ods. 5 písm. e), § 25 ods. 6 písm. c), § 25 ods. 8 až 11, § 28a ods. 2
186/2004 Z.z.
1. 5. 2004
mení § 2, § 20, § 24, dopĺňa nový § 24a
645/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 15a, dopĺňa nový § 27a, nová príloha
747/2004 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 6, § 11, § 16, § 20, dopĺňa nový § 28b
91/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení a dopĺňa § 11, § 20, § 25
188/2006 Z.z.
13. 4. 2006
dopĺňa § 5, § 9, § 11, mení § 20
110/2007 Z.z.
1. 4. 2007
mení 50 novelizačbých bodov
144/2010 Z.z.
1. 6. 2010
dopĺňa § 4 a § 11
520/2011 Z.z.
1. 7. 2012
mení a dopĺňa § 2, § 11 a poznámku pod čiarou
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 2 novelizačné body
39/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
373/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 7 ods. 2 písm. a) a b)
281/2019 Z.z.
1. 10. 2019
mení 4 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti”) a zriadenie Slovenskej kancelárie poisťovateľov (ďalej len „kancelária”).
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na poistenie zodpovednosti osobitné predpisy.1)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) motorovým vozidlom samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz,
b) tuzemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo3) na území Slovenskej republiky, alebo motorové vozidlo, ktoré bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak je Slovenská republika miestom určenia, a to po dobu 30 dní odo dňa, keď kupujúci prevzal motorové vozidlo, aj keď motorové vozidlo nebolo registrované v Slovenskej republike,
c) cudzozemským motorovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré je evidované v cudzine; za cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky,
d) poisťovateľom poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo zahraničná poisťovňa, ktorá je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky na základe osobitného predpisu,4)
e) poistníkom ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o poistení zodpovednosti (ďalej len „poistná zmluva”),
f) poisteným ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti,
g) poškodeným ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa tohto zákona,
h) škodovou udalosťou skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na plnenie poisťovateľa alebo kancelárie,
i) poistnou udalosťou vznik povinnosti poisťovateľa alebo kancelárie nahradiť vzniknutú škodu,
j) prevádzkovateľom motorového vozidla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom,
k) orgánom evidencie vozidiel okresný dopravný inšpektorát,5)
l) centrálnou evidenciou vozidiel automatizovaný informačný systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,6)
m) zelenou kartou Medzinárodná karta automobilového poistenia,
n) členským štátom členský štát Európskej únie alebo členský štát Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom
Najnovšie články
viac článkov