dnes je 3.10.2022

Input:

Vzor darovacej zmluvy

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.6.1 Vzor darovacej zmluvy

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá v zmysle ustanovenia §628 a nasl. Občianskeho zákonníka

(zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov)

Darca č. 1:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Rodné číslo:

Darca č. 2:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Rodné číslo:

(ďalej len ako „darcovia“)

Obdarovaná:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Rodné číslo:

(ďalej len ako „obdarovaná“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto darovacej zmluvy:

(ďalej len ako „zmluva”):

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Darcovia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi:

  • bytu č. ....................., na 1. p. vchod č. ..... bytového domu nachádzajúceho sa v ..........na .................., súpisné číslo ....................., postaveného na pozemku parcelné číslo ....................., (ďalej len ako „byt” v príslušnom gramatickom tvare),

  • spoluvlastníckeho podielu na