dnes je 23.4.2024

Input:

Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a úpravy k 1.1.2024

14.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:27

Kapitoly videa

Vzhľadom na vysoký deficit verejných financií a enormné zadlženie Slovenska sa ako jedno z konsolidačných opatrení, realizáciou ktorých sa zabezpečia dodatočné príjmy štátneho rozpočtu, zaviedla od 1.1. 2024 aj tzv. banková daň - zmena osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Rozšíril sa okruh regulovaných osôb o také subjekty, ktoré majú oprávnenie na výkon činnosti v oblasti vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného NBS alebo obdobného povolenia vydaného v zahraničí. Keďže časť subjektov patriacich do predmetného regulovaného sektora dosahuje výrazne vyššie zisky oproti iným regulovaným sektorom, zákonodarca pristúpil k úprave zákona o osobitnom odvode a osobitných sadzieb v ňom zakotvených. Sektorové dane sú štandardnou súčasťou daňových systémov a štáty nimi sledujú objektívne ciele svojej fiškálnej politiky, ktoré súvisia s výzvami vo verejných financiách a so správnym výkonom vnútroštátnych právomocí v daňovej oblasti. 

Lektor

JUDr. Toško Beran

Zamestnanec Ministerstva financií Slovenskej republiky. Magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a rigorózne konanie na Trnavskej univerzite v Trnave. Dlhoročné skúsenosti s prípravou legislatívy v oblasti  správy daní a metodickým usmerňovaním jej aplikačnej praxe.