dnes je 20.4.2024

Input:

Znenie ZDP § 17a Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5 Znenie ZDP § 17a Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách

Ing. Peter Horniaček


§ 17a

(1) Daňovník, ktorý predáva podnik alebo jeho časť (ďalej len „daňovník predávajúci podnik”) a ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. a), zahrnuje do základu dane príjem z predaja podniku alebo jeho časti v dohodnutej kúpnej cene

a) zvýšenej o záväzky prevzaté daňovníkom kupujúcim podnik a o nevyčerpané rezervy [ § 20 ods. 9 písm. b), d) až f) ],

b) zníženej o hodnotu záväzkov vzťahujúcich sa na výdavky, ktoré ak by boli uhradené pred predajom podniku alebo jeho časti, boli by u daňovníka predávajúceho podnik daňovým výdavkom, o zostatkovú cenu predávaného hmotného majetku a nehmotného majetku a o hodnotu pohľadávok, ktoré by sa pri inkase nepovažovali za zdaniteľný príjem,

c) zníženej o zostatkovú hodnotu aktívnej opravnej položky k