dnes je 14.7.2024

Input:

183/2020 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta, v znení účinnom k 1.4.2021

183/2020 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. júna 2020
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
320/2020 Z.z.
16. 11. 2020
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
107/2021 Z.z.
1. 4. 2021
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta sú uvedené v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Marek Krajčí v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 183/2020 Z. z.
A. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR
1. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvoria dvaja zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie
a) lekár,
b) zdravotnícky záchranár,
c) sestra,
d) praktická sestra alebo,
e) profesionálny vojak,1) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa písm. a) až d).
2. Okrem osôb podľa odseku 1 je v mobilnom odberovom mieste vždy prítomná jedna plnoletá fyzická osoba zabezpečujúca smerovanie pacientov, určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.
B. Minimálne materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR
1. Základným funkčným priestorom mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR, je dostatočne veľká unimobunka alebo stan, ktorý
a) je umiestnený na voľnom priestranstve umožňujúcom prejazd áut a testovanie z auta,
b) je pripojený na zdroj elektrickej energie,
c) má prístup k pitnej vode,
d) je viditeľne označený názvom „mobilné odberové miesto” spolu s písomnými inštrukciami na odber.
2. Minimálnym materiálno-technickým vybavením mobilného odberového miesta je
a) počítač s príslušenstvom a s pripojením na internet tak, aby bolo zabezpečené spracovanie dát,
b) dve chladničky alebo termoregulačné boxy s teplomermi vo vnútri na monitorovanie teploty s udržiavaním teploty prostredia medzi 4 - 8 stupňov Celzia, pričom
1. jedna sa používa na uchovávanie odberového materiálu,
2. druhá sa používa na uchovávanie odobratých vzoriek,
c) umývateľný a dezinfikovateľný pracovný stôl a dve umývateľné a dezinfikovateľné stoličky,
d) nožnice,
e) dve mobilné zariadenia na čítanie čiarových kódov s príslušnou nabíjačkou,
f) pripojenie každého mobilného zariadenia na čítanie čiarových kódov podľa písmena e) do siete internet,
g) dve prenosné nabíjacie zariadenia (powerbank) s kapacitou 20 000 mAh, podporou rýchlonabíjania a výstupom 2,4 A,
h) dva kusy kábla typu USB-C s dĺžkou 1,5 m,
i) odberové sady, ktoré majú čiarové kódy z vonkajšej strany,
j) nesterilné gumené rukavice,
k) dezinfekčný