dnes je 13.5.2021

Input:

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s.r.o.

3.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4 Postup pri rozšírení predmetu podnikania s.r.o.

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ručením obmedzeným založená aj za iným účelom ako podnikanie (napr. na charitatívne účely). Činnosti, ktorými sa spoločnosť s ručením obmedzeným v rámci podnikania zaoberá, sú definované v spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine) v časti vymedzujúcej predmet podnikania (činnosti). Počas existencie spoločnosti s ručením obmedzeným môže z rôznych dôvodov dôjsť k potrebe zmeniť predmet podnikania. Najčastejšou zmenou v tejto oblasti je práve rozšírenie predmetu podnikania o ďalšie podnikateľské činnosti.


Predpokladom pre úspešné rozšírenie je prijatie rozhodnutia o rozšírení predmetu podnikania príslušným orgánom spoločnosti a získanie oprávnenia pre vykonávanie podnikateľskej činnosti vo vybranom obore. Následne dochádza k povinnosti zapísať túto zmenu do obchodného registra.

Odpovede na otázky, ako postupovať v prípade rozšírenia predmetu podnikania od prijatia rozhodnutia až po zápis zmeny v obchodnom registri prináša nasledovný text.

Kto je oprávnený rozhodnúť o rozšírení predmetu podnikania?

Predmet podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným je jednou z podstatných náležitostí spoločenskej zmluvy, príp. zakladateľskej listiny spoločnosti.

Právna úprava

V zmysle ustanovenia § 141 ods. 3 ObchZ ak sa prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu spoločenskej zmluvy, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a spoločenskej zmluvy vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene spoločenskej zmluvy. Konatelia sú povinní po každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú. Rozhodnutie o rozšírení predmetu podnikania je v tomto kontexte rozhodnutím o zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným.

V zmysle ustanovenia § 141 ods. 1 ObchZna zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov, okrem prípadov, kedy zákon alebo spoločenská zmluva na to oprávňuje valné zhromaždenie. Možnosť zveriť rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy do pôsobnosti valného zhromaždenia vyplýva aj z ustanovenia § 125 ods. 1 písm. d) ObchZ, pričom na platnosť takéhoto rozhodnutia valného zhromaždenia sa potom v zmysle ustanovenia § 127 ods. 4 ObchZna schválenie rozhodnutia o zmene spoločenskej zmluvy vyžaduje dosiahnutie dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje vyšší počet hlasov.


Pokiaľ rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy nie je zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia, potom o rozšírení predmetu podnikania spoločnosti musí byť rozhodnuté súhlasom všetkých spoločníkov, a to formou dodatku k spoločenskej zmluve, na ktorom dodatku musia byť podpisy všetkých spoločníkov úradne osvedčené.

Rozhodnutie o rozšírení predmetu podnikania spoločnosti, či už pôjde o rozhodnutie valného zhromaždenia alebo rozhodnutie všetkých spoločníkov formou dodatku, musí obsahovať uvedenie konkrétnych činností, o ktoré sa má predmet podnikania rozšíriť.

Zápisnica z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie všetkých spoločníkov je najdôležitejším podkladom pre zápis zmien do obchodného registra. Prílohou k zápisnici bude listina prítomných spoločníkov.


Vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia zabezpečuje štatutárny orgán spoločnosti, teda konateľ. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda zasadania valného zhromaždenia.

Postup pri rozhodovaní o rozšírení predmetu podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom

V spoločnosti s jediným spoločníkom vykonáva v zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 ObchZ pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník. Jediný spoločník spoločnosti rozhodne o rozšírení predmetu podnikania rozhodnutím jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. Všetky rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obligatórne musia mať písomnú formu a byť podpísané jediným spoločníkom.

Písomné rozhodnutie jediného spoločníka musí byť doručené štatutárnemu orgánu spoločnosti, ktorý uvedené rozhodnutie potrebuje pre výkon svojich funkcií (napr. v prípade, ak konateľom spoločnosti je osoba iná ako jediný spoločník, potom spoločník je povinný informovať konateľa o zmenách skutočností zapisovaných do obchodného registra, o ktorých rozhodol, nakoľko konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti s ručením obmedzeným zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov zapisovaných do obchodného registra).

Vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy

Spoločenská zmluva je základným dokumentom spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý upravuje značný rozsah záležitostí týkajúcich sa spoločnosti. Riadi sa ňou spoločnosť, vzťahy medzi orgánmi spoločnosti, ako aj vzťahy medzi spoločníkmi. Vzhľadom na právny význam a záväznosť spoločenskej zmluvy, Obchodný zákonník stanovuje v ustanovení § 141 ods. 3 ObchZkonateľom spoločnosti povinnosť vyhotoviť po každej zmene spoločenskej zmluvy bez zbytočného odkladu úplne znenie spoločenskej zmluvy, v ktorom budú všetky zmeny zapracované, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú.


V dôsledku rozhodnutia o rozšírení predmetu podnikania, za predpokladu, že bolo prijaté zákonom stanoveným spôsobom a v zákonom stanovenej forme, dochádza k zmene skutočností upravených v spoločenskej zmluve. Túto zmenu je preto potrebné premietnuť do úplného znenia spoločenskej zmluvy v časti predmet podnikania (činnosti).

Úplne znenie spoločenskej zmluvy bude prílohou k návrhu na zápis zmeny údajov zapisovaných o spoločnosti s ručením obmedzeným do príslušného obchodného registra a založí sa do zbierky listín vedenej registrovým súdom. Úplne znenie spoločenskej zmluvy musí v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, obsahovať podpis štatutárneho orgánu zapísanej osoby (teda konateľa), ktorý podpis je potvrdením o úplnosti a správnosti redakcie úplného znenia spoločenskej zmluvy.

Získanie podnikateľského oprávnenia

Rozhodnutie o rozšírení predmetu podnikania je v rámci opisovaného postupu krokom, ktorý predstavuje vôľu spoločnosti rozšíriť okruh jej podnikateľských činností. Rozhodujúcim faktom pre možnosť vykonávania týchto činností je však získanie podnikateľského oprávnenia na ich vykonávanie od príslušného orgánu. Momentom získania takéhoto oprávnenia je spoločnosť oprávnená podnikateľskú činnosť vykonávať a je povinná uvedenú zmenu v lehote (30 dní) ustanovenej zákonom oznámiť príslušnému obchodnému registru. Zápis nového predmetu(ov) podnikania do obchodného registra má teda len deklaratórny (potvrdzujúci) účinok.

Ako sme už vyššie uviedli, predpokladom pre rozšírenie predmetu podnikania je teda predovšetkým získanie príslušného podnikateľského oprávnenia. Týmto je najčastejšie živnostenské oprávnenie. Spoločnosť však môže vykonávať i predmet činnosti, ktorý je regulovaný osobitnou právnou úpravou (napr. výkon advokácie), pripadne vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu.

V prípade, ak je predmetom podnikania činnosť, ktorá je v zmysle úpravy živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Zb.) živnosťou, musí ju ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla spoločnosti. Výsledkom úspešného ohlásenia živnosti je získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.


Novelou živnostenského zákona č. 136/2010 došlo k zrušeniu koncesovaných živností a zákon už rozoznáva iba živnosti ohlasovacie. Ohlásenie živnosti sa vykoná prostredníctvom formuláru pre právnickú osobu pre ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti (ďalej len „Formulár”), ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR – sekcia verejného práva. Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie”) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom.

Všeobecnými náležitosťami ohlásenia živnosti pri spoločnosti s ručením obmedzeným sú:

1. obchodné meno, sídlo, právna forma, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom (konateľom), spôsob, akým v mene spoločnosti konajú,

2. identifikačné číslo,

3. predmet podnikania,

4. adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,

5. doba podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,

6. deň začatia živnosti,

7. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov konateľa spoločnosti, ktorými sú:

 • miesto a okres narodenia,

 • meno a priezvisko otca,

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko matky,

 • pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko osôb majúcich štátnu príslušnosť niektorého členského štátu Európskej únie, na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti (to neplatí v prípade predloženia výpisu z registra trestov)


Ďalšie náležitosti ohlásenia sa líšia v závislosti od toho, či ide o živnosť voľnú, viazanú alebo remeselnú. Zatiaľ čo pri voľnej živnosti nie sú zákonom ustanovené žiadne špeciálne podmienky, pri remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu spoločnosti s ručením obmedzeným.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru, pričom tieto doklady je pre potreby živnostenského zákona možné nahradiť dokladmi uvedenými v ustanovení § 22 zákona č. 455/1991 Zb.Zodpovedný zástupca musí s ustanovením vyjadriť písomný súhlas, ktorý je rovnako prílohou k ohláseniu živnosti.

Zoznam remeselných živností je uvedený v prílohe č. 1 živnostenského zákona a zoznam viazaných živností v prílohe č. 2 živnostenského zákona. Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.


Na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR, v sekcii verejná správa/ živnostenské podnikanie je zverejnený Zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ako aj z jeho názvu vyplýva, zoznam má len odporúčací charakter a jeho účelom bolo odstránenie administratívnych nedostatkov a zjednotenie postupu živnostenských úradov pri posudzovaní označenia jednotlivých predmetov podnikania.

Spoločnosť s ručením obmedzeným má v prípade, že by sa v zozname voľná živnosť, ktorú má záujem prevádzkovať, nevyskytovala možnosť, aby jej bolo vydané osvedčenie o prevádzkovaní takejto živnosti, podmienkou je iba určitosť a zrozumiteľnosť označenia živnosti.

Prostredníctvom Formuláru môže spoločnosť zároveň požiadať živnostenský úrad ako jednotné kontaktné miesto aj o:

 • oznámenie zmeny (nového predmetu podnikania) príslušnému správcovi dane,

 • zápis zmien údajov zapisovaných o spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra, a to za predpokladu, že spolu s ohlásením živnosti uvedie všetky údaje a predloží doklady vyžadované podľa zákona o obchodnom registri pre návrh na zápis údajov do obchodného registra (vrátanie zaplatenia súdneho poplatku).

Formulár podpíše konateľ spoločnosti, spôsobom zapísaným v obchodnom registri, prípadne splnomocnenec.

Ďalšou náležitosťou potrebnou k získaniu osvedčenia o živnostenskom oprávnení je aj úhrada správneho poplatku, ktorého výška je v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch určená sumou:

 • 5 Eur za každú voľnú živnosť,

 • 15 Eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

Správny poplatok sa uhrádza v kolkových známkach alebo sa uhradí v hotovosti priamo v pokladni živnostenského úradu.

Zákon umožňuje podať žiadosť na ohlásenie živnosti aj v elektronickej podobe. Elektronické ohlásenie živnosti sa vykonáva prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). Na ohlásenie živnosti elektronicky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom, čítačku pre elektronický občiansky preukaz a príslušný softvér. Podnikateľ vyplňuje elektronický formulár, ktorý má rovnakú podobu ako formulár v tlačenej podobe. Prílohy sa vkladajú naskenované napr. v PDF formáte. Výhodou je, že v tomto prípade sa pri voľných živnostiach neplatí žiadny správny poplatok a pri viazaných a remeselných živnostiach sa za každú živnosť platí správny poplatok vo výške len 7,5 eura.

Zápis rozšírenia predmetu podnikania do obchodného registra

Zápis rozšírenia predmetu podnikania do obchodného registra má deklaratórne účinky. To znamená, že účinky rozhodnutia spoločnosti s ručením obmedzeným o rozšírení predmetu podnikania nie sú viazané na zápis tejto zmeny do obchodného registra, ale tento zápis má iba deklaratórny charakter.


Spoločnosť môže teda podnikateľskú činnosť, o ktorú sa jej predmet podnikania rozšíril, vykonávať už momentom získania príslušného podnikateľského oprávnenia.

Zápis nového predmetu podnikania do obchodného registra sa vykoná podaním návrhu na zápis zmien zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným. Návrh podáva navrhovateľ, ktorým je v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z. a § 5 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri spoločnosť s ručením obmedzeným, v mene ktorej koná konateľ. Návrh je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia (jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia), inak odo dňa kedy bolo toto rozhodnutie prijaté. Osoba, ktorá návrh podáva, je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje a doložiť ho listinami, ktorých obsah zodpovedá skutočnému stavu.


V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, návrh na zápis sa podáva na tlačive ustanovenom osobitným predpisom a musí byť doložený listinami, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť.

Tlačivom ustanoveným osobitným predpisom je „Formulár č. 8” (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným), ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Vyplnený formulár podpíše navrhovateľ (konateľ/konatelia) alebo splnomocnená osoba.


Pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, musí byť osvedčená.

Prílohy k návrhu na zápis do obchodného registra

Prílohy k návrhu na zápis zmeny údajov zapísaných o spoločnosti s ručením obmedzeným (formuláru č. 8) budú listiny, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa zákona o obchodnom registri preveriť. Takýmito listinami sú:

 • rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorého súčasťou je zoznam prítomných spoločníkov (alebo rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia) o zmene spoločenskej zmluvy, z ktorého vyplýva vôľa spoločnosti rozšíriť predmet podnikania,

 • listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie (napr. osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo výpis zo živnostenského registra),

 • úplné znenie spoločenskej zmluvy po zohľadnení zmien prijatých rozhodnutím valného zhromaždenia (rozhodnutím jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia). Úplne znenie sa uloží do zbierky listín.

 • splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa (v prípade, ak návrh na zápis údajov zapísaných o spoločnosti s ručením obmedzeným bude podávať zapísaná osoba prostredníctvom zástupcu),

 • súdny poplatok za návrh na zápis zmeny údajov zapísaných do obchodného registra vo výške 66 eur, ktorý sa platí v kolkových známkach, ktoré sa nalepia na prvopise návrhu (v prípade elektronického podania sa platí poplatok 33 eur).

Podanie návrhu na zápis v elektronickej podobe

Zákon o obchodnom registri umožňuje podať návrh na zápis aj v elektronickej podobe. Takýto návrh na zápis sa podáva v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na stránke obchodného registra (www.orsr.sk), pričom tento návrh musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa, inak registrový súd naň neprihliada. Ten, kto podpisuje návrh na zápis elektronickým podpisom, je povinný zabezpečiť overenie svojich osobných údajov na účely elektronického konania.

V prípade podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami, má navrhovateľ možnosť zvoliť si, či listiny, ktoré sú prílohou k návrhu na zápis, podá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami. Listinná podoba týchto listín prevádzaná do elektronickej podoby na účely jej podania v elektronickej podobe musí mať formu, ktorú pre jednotlivé listiny ustanovuje Obchodný zákonník:

 1. Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami, tie listiny, ktoré sa k nemu dokladajú v elektronickej podobe, musia byť podané spolu s návrhom na zápis, inak registrový súd naň neprihliada.
 2. Ak bol návrh na zápis podaný elektronickými prostriedkami a dokladajú sa k nemu listiny v listinnej podobe,