dnes je 30.3.2023

Input:

Premietnutie zmien v zákone č. 431/202 Z. z. o účtovníctve do účtovníctva a účtovnej závierky fyzických a právnických osôb po 1.1.2023

2.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:02

Kapitoly videa

Náročné zmeny v rámci ekonomiky našej spoločnosti si vyžadujú úpravy, ktoré sa premietajú aj do zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z.. Obdobie podstatných zmien začalo v roku 2019 a pokračovalo v roku 2020 – 2022. Časť týchto zmien sa premieta do postupov účtovania  podnikateľov. Rozhodujúca časť zahŕňa oblasť vykazovania v účtovnej závierke a to tak podnikateľov, ako aj neziskových organizácií. Novelizácie sa sústredili na zmeny limitov pre audit, obsah výročnej správy a hlavne účtovné doklady a ich digitalizáciu a archiváciu.

Lektor

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Lektor Ing. Štefan Fabian, PhD. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práce v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. Je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov.